O nas
LINIA ETYKI dostarcza pierwszy na rynku polskim bezpieczny system dla pracowników do anonimowej komunikacji nt. nieprawidłowości wewnątrz firmy.

LINIA ETYKI specjalizuje się również we wdrażaniu kodeksów etycznych oraz promowaniu szeroko pojętej etyki biznesu. Wraz z partnerami oferuje również doradztwo prawne oraz konsulting śledczy.

Pomimo zróżnicowania pokoleniowego i różnic kulturowych, wśród pracowników polskich firm wzrasta poczucie odpowiedzialności za swoje miejsce pracy. W codziennej pracy spotykamy się z szeregiem różnorodnych zachowań, w tym nieetycznych, które mogą np. narazić całą firmę na utratę reputacji bądź doprowadzić do strat finansowych. Aby temu przeciwdziałać, należy korzystać z potencjału pracowników, którzy w większości nie akceptują obserwowanych nieprawidłowości i zdają sobie sprawę z ich możliwych negatywnych konsekwencji, jednak posiadaną wiedzę zachowują dla siebie pozostając w dylemacie – czy ujawniając zauważone nieprawidłowości narażą się na odwet, nieprzyjemności, a być może na utratę pracy? – czy też, co się stanie z ich firmą i z nimi jeśli tej informacji nie ujawnią?

Oferta

 

1. Obsługa zewnętrznych kanałów komunikacyjnych LINIA ETYKI

2. Przeprowadzenie ankiet i badanie etyczne pracowników

3. Rekomendacja procesu zgłaszania informacji o potencjalnych nadużyciach dopasowanego do struktury organizacyjnej firmy

4. Szkolenia

5. Udostępnienie i implementacja systemu – obsługiwanego wewnątrz firmy (jako alternatywa dla rozwiązań zewnętrznych)

6. Przeprowadzanie audytów:

Program Linia Etyki
LINIA ETYKI to bezpieczny system komunikacyjny umożliwiający anonimową komunikację z pracownikami i pozyskiwanie oraz weryfikację informacji o zaistniałych lub potencjalnych nieprawidłowościach natury prawnej lub etycznej wewnątrz firmy.

Usługa powstała na bazie zjawiska WHISTLEBLOWINGU, czyli przekazywania wiedzy przez pracowników danej komórki organizacyjnej, wrażliwych na występujące w ich otoczeniu nieprawidłowości natury etyczno-moralnej oraz prawnej ze świadomością, że mogą pozostać oni anonimowi, a przekazana przez nich informacja z pewnością dotrze do osób dysponujących możliwościami skutecznego przeciwdziałania.

Przykładowe nieprawidłowości i zachowania stanowiące wymierne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania firmy, mogące wpływać niekorzystnie na jej rozwój oraz wizerunek:

LINIA ETYKI umożliwia wyeliminowanie powyższych zachowań lub ich wczesne zidentyfikowanie. Obejmuje możliwość stałego zgłaszania problemów przez pracowników Państwa firmy, poprzez następujące kanały łączności:

 • INFOLINIA TELEFONICZNA

  Dedykowana dla Państwa linia telefoniczna obsługiwana przez konsultantów z doświadczeniem prawniczym, śledczym, z umiejętnościami prowadzenia konwersacji na tematy drażliwe i emocjonalne, wzbudzającymi zaufanie i poczucie bezpieczeństwa oraz celowość rozmowy u osoby kontaktującej się.

 • SUBDOMENA INTERNETOWA

  Dedykowana specjalnie dla Państwa firmy witryna internetowa zawierająca formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu formularza i wysłaniu zgłoszenia, pracownik otrzymuje indywidualny numer PIN, w oparciu o który może sprawdzić status zgłoszonej sprawy oraz odpowiedzieć na zadane pytania.

 • SPOTKANIE BEZPOŚRENIE

  Na życzenie pracownika w uzgodnionym miejscu i terminie spotkanie z konsultantem naszej firmy.

Otrzymane w ramach LINII ETYKI informacje podlegają analizie, następnie w formie Raportów przekazywane są drogą elektroniczną do wcześniej wyznaczonych osób uprawnionych w Państwa firmie.

Ponieważ zachowania pracowników wynikają przede wszystkim z ich poziomu świadomości, działania w ramach LINII ETYKI muszą być uzupełnione profilaktyką etyczną i wzmocnione szkoleniami oraz procesem informacyjnym wewnątrz firmy dla ciągłego przypominania, wzrostu indywidualnej odpowiedzialności lub czasami zmiany mentalności pracowników.

Raporty
Raporty z otrzymanych zgłoszeń opracowywane są przez osoby doświadczone, zawierają treść zgłoszenia, komentarz analityka oraz propozycje dalszego postępowania.
Dla efektywniejszego zarządzania informacjami raporty tworzone są systematycznie i dostarczane do wcześniej wyznaczonych osób uprawnionych w Państwa firmie.

Rodzaje raportów:

 

indeks

PRZEKAZYWANY NATYCHMIAST PO WSTĘPNEJ ANALIZIE, WYMAGAJĄCY NIEZWŁOCZNEJ REAKCJI

indeks2

PRZEKAZYWANY W PRZECIĄGU TRZECH DNI OD DATY OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA ZAWIERA PYTANIA UZUPEŁANIAJĄCE ZAWIERA ANALIZĘ I WNIOSKI

green

OBEJMUJE STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH ZGŁOSZEŃ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KANAŁÓW INFORMACYJNYCH ZAWIERA CHARAKTERYSTYKĘ ZGŁOSZEŃ

 

Schemat działania
ZGŁOSZENIE PROBLEMU PRZEZ PRACOWNIKA

INFOLINIA / FORMULARZ WWW / SPOTKANIE

ANALIZA ZGŁOSZENIA

UZUPEŁNIENIE / POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

RAPORT

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 

Bezpieczeństwo informacji

Kanały  łączności funkcjonują w jednym zintegrowanym systemie zarządzanym z Centrum Analitycznego Programu Linia Etyki, które mieści się  w siedzibie naszej spółki.

Dostęp do Centrum Analitycznego zabezpieczony jest dodatkowo systemami kontroli dostępu oraz alarmowym.

Projektant dokonujący implementacji systemu w Państwa firmie, ustalający zasady kodowania i zabezpieczeń posiada certyfikat ABW dopuszczający do dostępu do informacji z gryfem „ściśle tajne”.

Formularz zgłoszeniowy jest  umieszczony na bezpiecznej stronie https z nazwą Państwa firmy w adresie, gdzie transmisja danych jest zaszyfrowana protokołem SSL 128 (lub 256), a subdomena internetowa posiada certyfikat bezpieczeństwa o parametrach:

 1. zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280),
 2. zabezpieczony funkcją skrótu SHA1,
 3. obsługa siły szyfrowania połączeń do 256 bitów,
 4. wsparcie dla SGC (Server Gated Cryptography),
 5. obsługa kluczy o długości 4096 bitów i więcej,
 6. minimalna długość kluczy kryptograficznych: RSA lub DSA 2048 bit, EC 571 bit: NIST K-571 oraz NIST B-571,
 7. aktualny certyfikat zgodności ze standardami WebTrust,
 8. możliwa jest weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL
Korzyści

Dla Pracowników

Dla Pracodawcy

Szkolenia

W naszej ofercie znajdą Państwo specjalistyczne szkolenia mające na celu poznanie wiedzy z zakresu whisteblowingu, tworzenie programów etycznych w firmach oraz zapoznanie z funkcjonowaniem Linii Etyki.

Szkolenia podstawowe:

Szkolenia dotyczące whisteblowingu obejmują m.in.:

 1. Wyjaśnienie istoty whisteblowingu
 2. Przedstawienie procesu ujawniania informacji i szumów informacyjnych
 3. Wyjaśnienie psychologii postępowania whistleblowera
 4. Porównanie warunków ujawniania informacji w Polsce i krajach anglosaskich
 5. Wspólne ustalenie listy przewidywanych zachowań nieetycznych
 6. Szanse i ryzyka związane z whistleblowingiem
 7. Zapoznanie z funkcjonowaniem Programu Linia Etyki

Szkolenia dotyczące kodeksów etycznych obejmują m.in.:

 1. Wyjaśnienie istoty programu etycznego.
 2. Kodeks etyczny jako aktywa firmy.
 3. Omówienie różnych form oraz treści kodeksu.
 4. Budowanie kodeksu w oparciu o wartości firmy.
 5. Stworzenie komórki etyki .

 

Doradztwo prawne

partnerzy_lta

W zakresie doradztwa prawnego współpracujemy bezpośrednio z naszym partnerem Kancelarią LTA. Wspólny zespół stanowi 30 doświadczonych prawników, wśród których są adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi.

Kancelaria LTA została uznana w Rankingu Kancelarii Prawnych organizowanym przez Gazetę Prawną w 2008 roku za najlepszą kancelarię w Warszawie, w kategorii małych kancelarii, a rok później została sklasyfikowana w kategorii kancelarii średnich i zajęła zaszczytne siódme miejsce w Polsce.

Odpowiadając na oczekiwania naszych Klientów świadczymy usługi w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Usługi prawne obejmują m.in. :

Pełen zakres usług znajdziecie Państwo na www.lta.pl.

Kodeks Etyki
Linia Etyki oferuje opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego w każdej organizacji.

 

Kodeks Etyki to wyznaczenie granic i ujednolicenie postępowań dla wszystkich pracowników. Przy coraz bardziej zróżnicowanych wiekowo i światopoglądowo pracownikach Kodeks Etyki jest niemalże nieodzownym spisem wartości i zasad w każdej firmie.

Dobry Kodeks Etyki to taki z którym utożsamiają się pracownicy! Jak to zrobić, żeby Kodeks Etyki nie był tylko kolejnym „papierkiem”?

Kodeks etyczny jest częścią  programu etycznego firmy, który obejmuje następujące zagadnienia: :

Treść kodeksu etycznego określa filozofię firmy w ramach:

Powodzenie i skuteczność kodeksów etycznych zależy od ich akceptacji przez pracowników. Dlatego też kwestią zasadniczą jest profesjonalne przygotowanie i wdrożenie całego procesu.


LTA Doradztwo Prawne


Akademia Antykorupcyjna

FAQ

 

Co to jest whistleblowing?

Whistleblowing to ujawnianie informacji o działaniach nieetycznych, których skutki mogą być szkodliwe dla samej organizacji, jej pracowników lub kontrahentów. Jest działaniem prewencyjnym a jego siłą jest dobra wola osoby, która posiada takie informacje. Ma miejsce wówczas, kiedy nie ma prawnie żadnego obowiązku udzielania informacji o szkodliwych działaniach, a mimo wszystko zostają one przekazane w dobrej wierze, w celu naprawy lub uniknięcia katastrofy. Whistleblowing rozgrywa się przede wszystkim w świadomości whistleblowera, który samodzielnie decyduje o przekazaniu informacji o działaniach szkodliwych. Sprawna organizacja posiada bezpieczne kanały przepływu informacji, które z jednej strony gwarantują anonimowość whistleblowerowi a jednocześnie są gwarantem bezpiecznego depozytu wiedzy.

Kto może zostać whistleblowerem?

Whistleblowerem może potencjalnie zostać każda osoba, która w sposób  świadomy lub nieświadomy wejdzie w posiadanie informacji o działaniach nieetycznych i zdecyduje się o nich powiedzieć. Samo posiadanie wiedzy nie jest whistleblowingiem. Dopiero jej ujawnienie jest początkiem whistleblowingu. Osobie takiej powinny przysługiwać szczególne prawa ochrony i możliwości bezpiecznego informowania.

Kiedy powinno stosować się whistleblowing?

Whistleblowing ma miejsce w szczególnych przypadkach: zagrożenia życia lub zdrowia, defraudacji finansowych, niszczenia środowiska. Nie może być  mylony z donoszeniem, czyli anonimowym informowaniem w celu zaszkodzenia innym. Whistleblowing jest ostrzeganiem.

Jak powinien funkcjonować whistleblowing?

Pierwsze praktyki whistleblowingu miały charakter whistleblowingu zewnętrznego, czyli publicznego nagłośnienia (za pomocą mediów) problemu w organizacji. Ze względu jednak na duże koszty: utrata zaufania przez organizację, koszty sądowe, angażowanie osób trzecich, obecnie preferuje się whistleblowing wewnętrzny, czyli rozwiązywanie problemów w ramach organizacji. Dlatego też powstają kanały przepływu informacji, które jednocześnie pozwalają na sygnalizowanie zachowań nieetycznych i skuteczne ich rozwiązywanie. Budowa odpowiednich struktur organizacyjnych jest podstawą sprawnego funkcjonowania whistleblowingu w organizacji. Każdy jej uczestnik wie, jak, gdzie i kiedy może bezpiecznie ujawnić informacje o działaniach nieetycznych. Najtrudniejszym etapem whistleblowingu jest przełamanie strachu stojąc przed dylematem: ujawnić informacje, czy je zataić.

Jakie powinny zostać spełnione warunki do wprowadzenia whistleblowingu?

Wprowadzenie whistleblowingu wiąże się przede wszystkim z akceptacją, że taki mechanizm ujawniania informacji jest potrzebny w danej organizacji. Kolejnym etapem jest edukacja, czyli szkolenie wyjaśniające istotę whistleblowingu, jego wagę i strukturę przekazywania informacji. Każda firma może samodzielnie wprowadzić potrzebną strukturę. Ze względu jednak na strach przed ostracyzmem, może to być organizacja zewnętrzna, która gwarantuje anonimowość i skuteczność rozwiązywania problemów.

Czy Linia Etyki jest droga?

Dla pracodawcy koszty są obliczane indywidulanie w zależności od liczby pracowników oraz liczby oddziałów firmy. Są to jednak niewielkie koszty – już od 500zł / miesięcznie.

 

Kontakt

 

logo_le_red21

 

Linia Etyki Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa

Tel. + 48 22 290 26 26

Fax. +48 22 621 73 77

biuro@liniaetyki.pl

www.liniaetyki.pl