System anonimowego powiadamiania o naruszeniach

O nas

LINIA ETYKI dostarcza pierwszy na rynku polskim bezpieczny system dla pracowników do anonimowej komunikacji nt. nieprawidłowości wewnątrz firmy.

LINIA ETYKI specjalizuje się również we wdrażaniu kodeksów etycznych oraz promowaniu szeroko pojętej etyki biznesu. Wraz z partnerami oferuje również doradztwo prawne oraz konsulting śledczy.

Pomimo zróżnicowania pokoleniowego i różnic kulturowych, wśród pracowników polskich firm wzrasta poczucie odpowiedzialności za swoje miejsce pracy. W codziennej pracy spotykamy się z szeregiem różnorodnych zachowań, w tym nieetycznych, które mogą np. narazić całą firmę na utratę reputacji bądź doprowadzić do strat finansowych. Aby temu przeciwdziałać, należy korzystać z potencjału pracowników, którzy w większości nie akceptują obserwowanych nieprawidłowości i zdają sobie sprawę z ich możliwych negatywnych konsekwencji, jednak posiadaną wiedzę zachowują dla siebie pozostając w dylemacie – czy ujawniając zauważone nieprawidłowości narażą się na odwet, nieprzyjemności, a być może na utratę pracy? – czy też, co się stanie z ich firmą i z nimi jeśli tej informacji nie ujawnią?

Oferta

 

1. Obsługa zewnętrznych kanałów komunikacyjnych LINIA ETYKI

2. Przeprowadzenie ankiet i badanie etyczne pracowników

3. Rekomendacja procesu zgłaszania informacji o potencjalnych nadużyciach dopasowanego do struktury organizacyjnej firmy

4. Szkolenia

5. Udostępnienie i implementacja systemu – obsługiwanego wewnątrz firmy (jako alternatywa dla rozwiązań zewnętrznych)

6. Przeprowadzanie audytów:

Kodeks etyczny i programy etyczne

Program Linia Etyki

LINIA ETYKI to bezpieczny system komunikacyjny umożliwiający anonimową komunikację z pracownikami i pozyskiwanie oraz weryfikację informacji o zaistniałych lub potencjalnych nieprawidłowościach natury prawnej lub etycznej wewnątrz firmy.

Usługa powstała na bazie zjawiska WHISTLEBLOWINGU, czyli przekazywania wiedzy przez pracowników danej komórki organizacyjnej, wrażliwych na występujące w ich otoczeniu nieprawidłowości natury etyczno-moralnej oraz prawnej ze świadomością, że mogą pozostać oni anonimowi, a przekazana przez nich informacja z pewnością dotrze do osób dysponujących możliwościami skutecznego przeciwdziałania.

Przykładowe nieprawidłowości i zachowania stanowiące wymierne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania firmy, mogące wpływać niekorzystnie na jej rozwój oraz wizerunek:

LINIA ETYKI umożliwia wyeliminowanie powyższych zachowań lub ich wczesne zidentyfikowanie. Obejmuje możliwość stałego zgłaszania problemów przez pracowników Państwa firmy, poprzez następujące kanały łączności:

  • INFOLINIA TELEFONICZNA

    Dedykowana dla Państwa linia telefoniczna obsługiwana przez konsultantów z doświadczeniem prawniczym, śledczym, z umiejętnościami prowadzenia konwersacji na tematy drażliwe i emocjonalne, wzbudzającymi zaufanie i poczucie bezpieczeństwa oraz celowość rozmowy u osoby kontaktującej się.

  • SUBDOMENA INTERNETOWA

    Dedykowana specjalnie dla Państwa firmy witryna internetowa zawierająca formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu formularza i wysłaniu zgłoszenia, pracownik otrzymuje indywidualny numer PIN, w oparciu o który może sprawdzić status zgłoszonej sprawy oraz odpowiedzieć na zadane pytania.

  • SPOTKANIE BEZPOŚRENIE

    Na życzenie pracownika w uzgodnionym miejscu i terminie spotkanie z konsultantem naszej firmy.

Otrzymane w ramach LINII ETYKI informacje podlegają analizie, następnie w formie Raportów przekazywane są drogą elektroniczną do wcześniej wyznaczonych osób uprawnionych w Państwa firmie.

Ponieważ zachowania pracowników wynikają przede wszystkim z ich poziomu świadomości, działania w ramach LINII ETYKI muszą być uzupełnione profilaktyką etyczną i wzmocnione szkoleniami oraz procesem informacyjnym wewnątrz firmy dla ciągłego przypominania, wzrostu indywidualnej odpowiedzialności lub czasami zmiany mentalności pracowników.

Raporty
Raporty z otrzymanych zgłoszeń opracowywane są przez osoby doświadczone, zawierają treść zgłoszenia, komentarz analityka oraz propozycje dalszego postępowania.
Dla efektywniejszego zarządzania informacjami raporty tworzone są systematycznie i dostarczane do wcześniej wyznaczonych osób uprawnionych w Państwa firmie.

Rodzaje raportów:

 

indeks

PRZEKAZYWANY NATYCHMIAST PO WSTĘPNEJ ANALIZIE, WYMAGAJĄCY NIEZWŁOCZNEJ REAKCJI

indeks2

PRZEKAZYWANY W PRZECIĄGU TRZECH DNI OD DATY OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA ZAWIERA PYTANIA UZUPEŁANIAJĄCE ZAWIERA ANALIZĘ I WNIOSKI

green

OBEJMUJE STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH ZGŁOSZEŃ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KANAŁÓW INFORMACYJNYCH ZAWIERA CHARAKTERYSTYKĘ ZGŁOSZEŃ

Procedura sygnalizowania naruszeń

Schemat działania

ZGŁOSZENIE PROBLEMU PRZEZ PRACOWNIKA

INFOLINIA / FORMULARZ WWW / SPOTKANIE

ANALIZA ZGŁOSZENIA

UZUPEŁNIENIE / POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

RAPORT

ROZWIĄZANIE PROBLEMU


LTA Doradztwo Prawne


Akademia Antykorupcyjna

Kontakt

 

logo_le_red21

 

Linia Etyki Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa

Tel. + 48 22 290 26 26

Fax. +48 22 621 73 77

biuro@liniaetyki.pl

www.liniaetyki.pl