Linia Etyki

[call-to-action color=”#fafafa”][space height=”15″][header]

Kodeks etyczny i programy etyczne

Program Linia Etyki[/header]
[desc]LINIA ETYKI to bezpieczny system komunikacyjny umożliwiający anonimową komunikację z pracownikami i pozyskiwanie oraz weryfikację informacji o zaistniałych lub potencjalnych nieprawidłowościach natury prawnej lub etycznej wewnątrz firmy.[/desc][space height=”15″][/call-to-action]
[space height=”20″]

Usługa powstała na bazie zjawiska WHISTLEBLOWINGU, czyli przekazywania wiedzy przez pracowników danej komórki organizacyjnej, wrażliwych na występujące w ich otoczeniu nieprawidłowości natury etyczno-moralnej oraz prawnej ze świadomością, że mogą pozostać oni anonimowi, a przekazana przez nich informacja z pewnością dotrze do osób dysponujących możliwościami skutecznego przeciwdziałania.

Przykładowe nieprawidłowości i zachowania stanowiące wymierne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania firmy, mogące wpływać niekorzystnie na jej rozwój oraz wizerunek:

 • działania mogące narazić  życie lub zdrowie pracowników, kontrahentów,
 • działania o podłożu korupcyjnym, otrzymywanie oraz dawanie prezentów, inne formy gratyfikacji pozaregulaminowej,
 • konflikt interesów,
 • kradzieże, oszustwa, nadużycia finansowe, bezprawne korzystanie z zasobów spółki,
 • zachowanie integralności wyrobów oraz usług, niebezpieczeństwa wynikające
  z nieprzestrzegania procedur oraz technologii,
 • ochrona informacji poufnych,
 • przemoc psychiczna i fizyczna, dyskryminacja, molestowanie i wykorzystywanie seksualne,
 • naruszanie przez pracowników wewnętrznych regulaminów,
 • nepotyzm, brak wzajemnego szacunku,
 • brak szacunku dla środowiska naturalnego,
 • optymalne wykorzystywanie dóbr firmy.

LINIA ETYKI umożliwia wyeliminowanie powyższych zachowań lub ich wczesne zidentyfikowanie. Obejmuje możliwość stałego zgłaszania problemów przez pracowników Państwa firmy, poprzez następujące kanały łączności:

[space height=”30″]

[services text_position=’top’][/services]

[space height=”30″]

Otrzymane w ramach LINII ETYKI informacje podlegają analizie, następnie w formie Raportów przekazywane są drogą elektroniczną do wcześniej wyznaczonych osób uprawnionych w Państwa firmie.

Ponieważ zachowania pracowników wynikają przede wszystkim z ich poziomu świadomości, działania w ramach LINII ETYKI muszą być uzupełnione profilaktyką etyczną i wzmocnione szkoleniami oraz procesem informacyjnym wewnątrz firmy dla ciągłego przypominania, wzrostu indywidualnej odpowiedzialności lub czasami zmiany mentalności pracowników.

[space height=”30″]

Share This